POVINNÉ INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU
TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


I. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1.Právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

2. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

3. Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

4. Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

5. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

6. Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

7. Profilovaním je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

II. INFORMÁCIE

1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov prostredníctvom portálu profizona.sk je spoločnosť Peritum s.r.o., so sídlom Bulharská cesta 8527/8, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51 207 397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68892/L, e-mail: info@profizona.sk, tel.č.: +421 944 684 900.

2. Právnym základom, na základe ktorého spoločnosť Peritum s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutej osoby, je zmluva uzatvorená s dotknutou osobou prostredníctvom portálu profizona.sk (viď Všeobecné obchodné podmienky portálu profizona.sk). Teda uzatvorením zmluvy je spoločnosť Peritum s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby.

3. Účelom spracúvania osobných údajov spoločnosťou Peritum s.r.o. je plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou prostredníctvom portálu profizona.sk (viď Všeobecné obchodné podmienky portálu profizona.sk), na základe ktorej spoločnosť Peritum s.r.o. poskytuje dotknutej osobe svoje služby. Teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné k tomu, aby mohli byť prostredníctvom portálu profizona.sk poskytnuté služby.

4. Príjemcom zverejnených osobných údajov dotknutej osoby na portáli profizona.sk, je každý, kto navštívi portál profizona.sk. Príjemcom osobných údajov dotknutej osoby, v nevyhnutnom rozsahu sú aj sprostredkovatelia spoločnosti Peritum s.r.o., teda subjekty zmluvne spolupracujúce so spoločnosťou Peritum s.r.o., ako sú IT správcovia databáz, účtovníci, a pod..

5. Doba počas ktorej sa spracúvajú osobné údaje je doba trvania zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou prostredníctvom portálu profizona.sk (viď Všeobecné obchodné podmienky portálu profizona.sk) a 6 mesiacov po ukončení tejto zmluvy.

6. Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti Peritum s.r.o. najmä:

6.1prístup k jej osobným údajom (§ 21 Zákona, čl. 15 Nariadenia)

6.1opravu jej osobných údajov (§ 22 Zákona, čl. 16 Nariadenia)

6.1prenosnosť osobných údajov (§ 26 Zákona, čl. 20 Nariadenia)

6.1obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (§ 24 Zákona, čl. 18 Nariadenia)

6.1výmaz jej osobných údajov (§ 23 Zákona, čl. 17 Nariadenia)

6.1ako má aj právo namietať spracúvanie jej osobných údajov (§ 27 Zákona, čl. 21 Nariadenia).

7. Dotknutá osoba má právo najmä na:

7.1kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov odvolať

7.1podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov (§ 99 a nasledujúce Zákona).

8. Poskytovanie osobných údajov od dotknutej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy len s fyzickou osobou – živnostníkom, ktorá je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné zo strany spoločnosti Peritum s.r.o. poskytnutie služieb na portáli profizona.sk.

9. Portál profizona.sk profiluje dotknuté osoby spôsobom hodnotenia jednotlivých dotknutých osôb, pridaním hviezdičiek (od 1 - 5) k profilu dotknutej osoby, v závislosti na spokojnosti zákazníkov s poskytnutím služieb dotknutej osoby. Takéto profilovanie má význam na výbere služieb tej-ktorej dotknutej osoby, ďalšími návštevníkmi portálu profizona.sk., podľa celkového získaného počtu hviezdičiek. Predpokladaným dôsledkom takéhoto profilovania je skutočnosť, že dotknuté osoby sa budú snažiť o čo najkvalitnejšie poskytnutie svojich služieb, aby nemali zlé hodnotenie a zároveň, aby mali ďalší návštevníci portálu profizona.sk., jednoduchšie rozhodovanie na výbere služieb tej-ktorej dotknutej osoby,

III. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov spoločnosti Peritum s.r.o., vrátane profilovania. Spoločnosť Peritum s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť Peritum s.r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

3. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť svoje právo namietať e-mailom na info@profizona.sk, alebo písomne, na kontaktné adresy spoločnosti Peritum s.r.o.

PROFIZONA.SK