VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU PROFIZONA.SK


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), upravujú podmienky poskytovania služieb prostredníctvom portálu profizona.sk, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Peritum s.r.o., so sídlom Bulharská cesta 8527/8, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51 207 397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68892/L (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, medzi Prevádzkovateľom a objednávateľom prostredníctvom portálu profizona.sk (ďalej ako „Objednávateľ“), pričom Objednávateľom je výlučne podnikateľ a v žiadnom prípade sa nejedná o spotrebiteľskú zmluvu. Prevádzkovateľ a Objednávateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“.

II. PREDMET A UZATVORENIE ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom je záväzok Prevádzkovateľa zverejniť počas dohodnutej doby, na portáli profizona.sk v tzv. osobnom profile, informácie o Objednávateľovi, prípadne jeho fotografiu/ fotografie, ktoré Objednávateľ zadal / uložil v registračnom formulári a umožniť Objednávateľovi elektronický prístup k týmto údajom a fotografiám s možnosťou ich doplnenia, či zmeny (ďalej ako „Služby“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Prevádzkovateľovi za tieto Služby dohodnutú odmenu. Súčasťou Služieb je príležitostná možnosť využitia zľavy na výrobky a služby od obchodných partnerov Prevádzkovateľa, podľa aktuálnej ponuky.

2. Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa považuje za uzatvorenú, okamihom prijatia elektronického potvrdenia registrácie Objednávateľa na portáli profizona.sk, od Prevádzkovateľa (ďalej ako „Zmluva“).

III. TRVANIE A PREDĹŽENIE ZMLUVY, ODMENA

1. Zmluva sa uzatvára na obdobie, ktoré si vybral Objednávateľ pri registrácii (1 rok / 2 roky). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ nepožiada do posledného dňa trvania Zmluvy o ukončenie Zmluvy, Zmluva sa automaticky predlžuje na rovnakú dobu, na akú bola Zmluva uzatvorená. Prevádzkovateľ upozorní elektronicky Objednávateľa 30 dní pred ukončením Zmluvy, na blížiaci sa koniec Zmluvy a automatické predĺženie Zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu vo výške podľa cenníka Prevádzkovateľa, v závislosti na období trvania Zmluvy, ktoré si vybral Objednávateľ pri registrácii. Objednávateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy podľa čl. II ods. 2 VOP, na základe platobných informácií od Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ poskytne Objednávateľovi bezodkladne po uzatvorení Zmluvy.

3. V prípade automatického predĺženia Zmluvy je Objednávateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi odmenu do 5 pracovných dní odo dňa prvého dňa trvania predĺženej Zmluvy, na základe platobných informácií od Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ poskytne Objednávateľovi bezodkladne po predĺžení Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ nemá nárok na vrátanie odmeny, alebo jej časti. V prípade ukončenia Zmluvy z dôvodov na strane Prevádzkovateľa má Objednávateľ nárok na vrátenie pomernej časti odmeny, podľa obdobia trvania Zmluvy. Objednávateľ je povinný uplatniť si nárok na vrátenie pomernej časti odmeny u Prevádzkovateľa.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade automatického predĺženia Zmluvy odmenu zvýšiť, o čom musí Objednávateľa vopred informovať.

IV. UKONČENIE ZMLUVY

1.Zmluvu možno ukončiť:

1.1Dohodu Zmluvných strán,

1.2Vypovedaním Zmluvy,

1.3Odstúpením od Zmluvy,

1.4Automaticky na základe podmienok tejto Zmluvy.

2.Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, s výpovednou dobou 5 kalendárnych dní, ktorá plynie odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď môže Objednávateľ zaslať Prevádzkovateľovi:

2.1písomne

2.2e-mailom

3. Prevádzkovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu v prípade ak Objednávateľ napriek upozorneniu Prevádzkovateľa opakovane porušuje svoje povinnosti z tejto Zmluvy. Výpovedná doba je 5 kalendárnych dní a plynie odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede, pričom Prevádzkovateľ môže výpoveď zaslať Objednávateľovi písomne, alebo e-mailom.

4. Zmluva zaniká automaticky v prípade:

4.1 ak Objednávateľ nezaplatí odmenu do 3 pracovných dní odo dňa jej splatnosti, a to 5 dňom odo dňa jej splatnosti,

4.2 ak pred dobou trvania Zmluvy Objednávateľ informuje Prevádzkovateľa, že nemá záujem na predĺžení zmluvy, a to posledným dňom trvania Zmluvy,

4.3 ak profil Objednávateľa obsahuje klamlivé, zavádzajúce, lebo inak nevhodné informácie, alebo fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, a to dňom zrušenia profilu Objednávateľa,

4.4 ak Objednávateľ odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a z toho dôvodu Prevádzkovateľ nebude môcť poskytovať Služby, a to dňom odvolania súhlasu Objednávateľa so spracovaním osobných údajov,

4.5 zánikom portálu profizona.sk, zánikom Objednávateľa, alebo Prevádzkovateľa, a to dňom takéhoto zániku.

V. PRÁVA A POVINNOSTI, ZODPOVEDNOSŤ

1. Prevádzkovateľ je povinný začať poskytovať Objednávateľovi Služby, odo dňa zaplatenia odmeny Prevádzkovateľovi v plnej výške.

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť pri registrácii a mať po celý čas trvania Zmluvy vo svojom osobnom profile, aktuálne a pravdivé informácie. Objednávateľ zodpovedá sám za správnosť údajov vo svojom profile. Prevádzkovateľ za správnosť údajov v profile Objednávateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá a teda nezodpovedá ani za škodu, ktorá môže Objednávateľovi na základe nesprávnych údajov vzniknúť.

3. V prípade, ak činnosťou Objednávateľa na portáli profiozona.sk, vznikne Prevádzkovateľovi škoda, a / alebo tretím osobám, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, v súvislosti s poskytovaním Služieb, Objednávateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za túto škodu v plnom rozsahu. Za týmto účelom Zmluvné strany vylučujú uplatnenie ustanovenia § 379 druhá veta Obchodného zákonníka v ich záväzkovom vzťahu (teda zodpovedá sa aj za škodu, ktorá sa v čase vzniku záväzku nepredvídala). Povinnosť nahradiť škodu trvá aj po ukončení Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ neposkytuje Objednávateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu profizona.sk. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v prípade odôvodnenej potreby, prerušiť poskytovanie Služieb, najmä v prípade porušovania povinností Objednávateľa v zmysle Zmluvy. Prevádzkovateľ sa však zaväzuje vynaložiť všetko potrebné úsilie, ktoré možno od neho očakávať, aby bolo poskytovanie Služieb plne funkčné a nepretržité.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov, v rozsahu všetkých údajov, ktoré Objednávateľ uviedol pri registrácií, ako aj všetkých údajov, ktoré má Objednávateľ a bude mať vo svojom profile na portáli profizona.sk počas celej doby trvania Zmluvy, na účely uplatňovania práv a povinností, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy. Tento súhlas Objednávateľ udeľuje odo dňa uzatvorenia Zmluvy, resp. od uloženia údajov vo svojom profile na portáli profizona.sk, do 6 mesiacov po ukončení Zmluvy.

2. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie jeho fotografie / fotografií, ktoré Objednávateľ uložil vo svojom profile na portáli profizona.sk, a teda zverejnil a zverejní počas celej doby trvania Zmluvy, na účely uplatňovania práv a povinností, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy. Tento súhlas Objednávateľ udeľuje odo dňa uzatvorenia Zmluvy, resp. od uloženia fotografie / fotografií vo svojom profile, do 6 mesiacov po ukončení Zmluvy.

3. Objednávateľ vyhlasuje, že bol uzrozumený s tým, že vyššie uvedené súhlasy môže Objednávateľ kedykoľvek odvolať, zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi, s informáciou o odvolaní súhlasu / súhlasov so spracovaním osobných údajov. Objednávateľ je zároveň uzrozumený s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

4. Prevádzkovateľ môže osobné údaje Objednávateľa, v nevyhnutnom rozsahu, poskytnúť tretím osobám - sprostredkovateľom Prevádzkovateľa, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Prevádzkovateľom, ako sú IT správcovia databáz, účtovníci, a pod.

5. Súhlas / nesúhlas Objednávateľa so spracovaním jeho osobných údajov, na účely priameho merketingu, je udelený / neudelený osobitným súhlasom / nesúhlasom, počas registrácie Objednávateľa na portáli profizona.sk.

6. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že Prevádzkovateľ mu poskytol povinné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú osobitne na portáli profizona.sk a tieto informácie si Objednávateľ prečítal.

VII. COOKIES

1. Objednávateľ je uzrozumený s tým, že Prevádzkovateľ na portáli profizona.sk používa tzv. cookies.

2. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači užívateľa, alebo inom zariadení pri návšteve portálu profizona.sk. Každý užívateľ prezeraním portálu profizona.sk súhlasí s ich používaním a ukladaním, s čím vysloví súhlas pri prvom otvorení portálu profizona.sk. O tejto skutočnosti je užívateľ upozornený pri návšteve portálu profizona.sk a svoj súhlas prejavuje aj ďalším prezeraním portálu profizona.sk. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, portál profizona.sk nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, portál profizona.sk môže užívateľ naďalej používať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

3. Súbory cookies sa ukladajú, aby umožnili prístup k rôznym funkciám, na zvýšenie efektivity návštev na portáli profizona.sk, na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. Ukladaním súboroch cookies sa však v žiadnom prípade nezhromažďujú osobné údaje. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej návšteve portálu profizona.sk.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Orgánom dozoru činnosti Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

2. V prípade elektronickej komunikácie medzi Zmluvnými stranami, je Objednávateľ povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na kontaktnú e-mailovú adresu a telefón, ktoré sú uvedené na portáli profizona.sk, a Prevádzkovateľ je povinný kontaktovať Objednávateľa na kontaktnú e-mailovú adresu a telefón Objednávateľa, uložené v osobnom profile Objednávateľa.

3. Objednávateľ vyhlasuje, že sa s týmito VOP pred uzatvorením Zmluvy oboznámil, porozumel im v celom rozsahu a na znak súhlasu s VOP, uzatvára Zmluvu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek bez súhlasu Objednávateľa meniť, pričom Prevádzkovateľ je povinný pred účinnosťou zmeny VOP preukázateľne o zmene informovať Objednávateľa. V prípade, ak Objednávateľ so zmenenými VOP nesúhlasí, má právo od Zmluvy odstúpiť, alebo Zmluvu vypovedať. Pre každú Zmluvu platí aktuálne znenie VOP.

5. Zmluvné strany sa dohodli, na vylúčení povinnosti poskytnutia informácií Prevádzkovateľom, v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3-6, 7 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené Zmluvou a VOP sa spravujú Obchodným zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade sporu sa Zmluvné strany zaväzujú vyriešiť spor mimosúdnou cestou. V prípade súdneho sporu je príslušný Okresný súd Žilina.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle, že Zmluva je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný.

8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2018.

PROFIZONA.SK